Main content
Current time:0:00Total duration:2:00

Evaluating an expression with one variable

CCSS Math: 6.EE.A.2, 6.EE.A.2c

Video transcript

Lokalna bolnica je stavila starež na javnu licitaciju. Individualna cena učešća na licitaciji data je sledećim izrazom 5t + 3 ili 5 * t + 3 gde t pretstavlja broj karata koju pojedinac kupi. Odrediti vrednost izraza za sledeće moguće vrednosti t: t = 1, t = 8, t = 10 Prvo uzimamo slučaj kada je t = 1, pa izraz postaje 5 * 1 + 3 a znamo iz redosleda operacija da množenje vršimo pre nego sabiranje. Pa je (5 * 1) + 3 = 5 + 3 = 8. Sada radimo slučaj za t = 8, ovaj izraz postaje (5 * 8) + 3 = 40 + 3 = 43 U poslednjem slučaju imamo da je t = 10 pa imamo (5 * 10) +3 = 50 +3 = 53 i gotovi smo.